Algemene Voorwaarden BE Digital B.V.

Artikel 1: Definities

1.1 “Opdrachtgever”: iedere (rechts) persoon die met BE Digital B.V. een overeenkomst heeft afgesloten, respectievelijk wenst af te sluiten, alsmede diens vertegenwoordiger(s), gemachtigde(n), rechtsverkrijgende(n) en erfgenamen.

1.2 “Opdrachtnemer”: BE Digital B.V., een besloten vennootschap gevestigd in Amsterdam met kantooradres Johan Huizingalaan 400, 1066JS, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer: 81770391.

Artikel 2: Toepasselijkheid

2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes en overeenkomsten die betrekking hebben op door Opdrachtnemer aangeboden diensten.

2.2 De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten voor de uitvoering waarvan Opdrachtnemer derden inschakelt.

2.3 De toepasselijkheid van de door Opdrachtgever gehanteerde algemene voorwaarden wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

2.4 Opdrachtnemer heeft het recht om deze algemene voorwaarden eenzijdig te wijzigen. Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten overeenkomsten. Wijzigingen worden schriftelijk of per e-mail bekend gemaakt aan Opdrachtgever en treden in werking dertig (30) dagen na de bekendmaking, tenzij bij de bekendmaking een andere datum wordt aangegeven. Opdrachtgever heeft het recht naar aanleiding van de eenzijdige wijziging van de algemene voorwaarden en/of overeenkomst, haar overeenkomst met Opdrachtnemer met onmiddellijke ingang te beëindigen.

2.5 Indien een bepaling van de overeenkomst of de algemene voorwaarden nietig blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de gehele overeenkomst aan. In dat geval heeft Opdrachtnemer het recht om daarvoor in de plaats te stellen een – voor Opdrachtgever niet onredelijk bezwarende – bepaling die de nietige zo dicht mogelijk benadert.

Artikel 3: Offertes

3.1 Alle offertes van Opdrachtnemer zijn vrijblijvend, tenzij – en dan slechts voor zover – door Opdrachtnemer schriftelijk anders is vermeld.

3.2 Alle offertes zijn geldig gedurende vier weken, tenzij anders aangegeven. Opdrachtnemer is slechts aan de offerte gebonden indien de aanvaarding hiervan door de opdrachtgever schriftelijk (incl. e-mail) binnen vier weken wordt bevestigd. Indien de aanvaarding na vier weken plaatsvindt, heeft de Opdrachtnemer het recht de uitvoeringstermijn of veranderde bedragen aan te passen. De prijzen in de genoemde offertes zijn exclusief BTW, tenzij anders aangegeven. De gehanteerde prijzen worden periodiek (in beginsel per 1 januari en of 1 juli) herzien aan de hand van loon en prijsontwikkelingen.

Artikel 4: Extra werkzaamheden

4.1 Opdrachtnemer heeft het recht de prijs voor de door haar verleende diensten aan te passen ingeval van wijzigingen in het goedgekeurde projectvoorstel of offerte, onder andere ten aanzien van de opzet, functionaliteit, de invulling, de methode, de omvang, de analyse, en/of de rapportering die in overleg met of op verzoek van de Opdrachtgever plaatsvinden.

4.2 Opdrachtnemer heeft het recht extra aanvullingen, werkzaamheden, testen, besprekingen en of uitvoeringen die plaatsvinden op verzoek van de Opdrachtgever, in rekening te brengen.

Artikel 5: Uitvoering

5.1 Opdrachtnemer zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Opdrachtnemer zal zich inspannen om de werkzaamheden naar behoren te verrichten. Opdrachtnemer kan echter niet garanderen dat met de werkzaamheden steeds het door Opdrachtgever gewenste resultaat bereikt wordt. Indien voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Opdrachtnemer zijn verstrekt, dan is Opdrachtnemer gerechtigd de uitvoering van de overeenkomst op te schorten onverminderd de overige rechten van Opdrachtnemer.

5.2 Opdrachtnemer heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.

5.3 Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Opdrachtnemer aangeeft dat deze noodzakelijk zijn, of waarvan de Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Opdrachtnemer worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan de Opdrachtnemer zijn verstrekt, heeft Opdrachtnemer het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de Opdrachtgever in rekening te brengen.

5.4 Indien is overeengekomen dat de overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd kan Opdrachtnemer de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten totdat de Opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd en/of betaald.

Artikel 6: Voltooiing 

6.1 Is binnen de looptijd van de overeenkomst voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden een termijn overeengekomen, dan is dit slechts een indicatieve termijn en nimmer een fatale termijn.

6.2 Indien Opdrachtnemer verwacht een termijn niet te zullen halen, zal Opdrachtnemer Opdrachtgever hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen.

Artikel 7: Rapportering

7.1 De rapportering vindt plaats conform projectvoorstel, offerte of overeenkomst. Indien de onderzoeksopzet of overeenkomst geen wijze van rapporteren is gespecificeerd, geschiedt rapportering in het Nederlands en volgens de normen van goed vakmanschap. Indien geen rapporteringmedium is afgesproken, bepaalt Opdrachtnemer het medium dat hiervoor wordt gebruikt.

Artikel 8: Wijziging

8.1 Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen.

8.2 Indien de wijzigingen of aanvullingen op de overeenkomst financiële en/of kwalitatieve consequenties hebben, is Opdrachtnemer gerechtigd de kosten hiervan bij Opdrachtgever in rekening te brengen. Opdrachtnemer zal Opdrachtgever hierover van tevoren inlichten.

8.3 Indien een vast honorarium is overeengekomen zal Opdrachtnemer daarbij aangeven in hoeverre de wijziging of aanvulling van de overeenkomst een overschrijding van dit honorarium tot gevolg heeft.

8.4 In afwijking van lid 2 zal Opdrachtnemer geen meerkosten in rekening kunnen brengen indien de wijziging of aanvulling het gevolg is van omstandigheden die aan haar kunnen worden toegerekend.

Artikel 9: Geheimhouding

9.1 Partijen zijn gedurende de looptijd van de overeenkomst, alsmede 5 jaar na beëindiging daarvan verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van enige overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen, onverschillig of deze van schriftelijke of mondelinge aard is en van wie ook afkomstig. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

9.2 Beide partijen zullen zich gedurende de looptijd van de overeenkomst, alsmede vijf jaar na beëindiging daarvan, over en weer niet negatief over elkaar uitlaten. Het verbod geldt ongeacht de vorm van de uiting(en) en geldt derhalve onder meer voor mondelinge of voor schriftelijke of elektronische uitingen, waaronder uitingen op het internet of via (sociale) media.

9.3 In het geval van overtreding van artikel 9.1 of artikel 9.2 verbeurt de partij die in overtreding is aan de andere partij een direct opeisbare boete ten bedrage van € 50.000 (zegge: vijftigduizend euro) voor iedere overtreding, alsmede een bedrag van € 1.000 (zegge: duizend euro) voor iedere dag dat de overtreding voortduurt. De boete zal verschuldigd zijn door het enkele feit der overtreding, zonder dat daarvoor een ingebrekestelling of andere voorafgaande verklaring in de zin van art. 6:80 e.v. BW nodig is, en geldt onverminderd de overige rechten en/of verhaalsmogelijkheden, inclusief het recht op wettelijke schadevergoeding.

9.4 Het bepaalde in de overige artikelleden laat onverlet de bevoegdheid van Opdrachtnemer om bij (potentiële) andere klanten de naam van de klant, alsmede een korte omschrijving van de werkzaamheden, te noemen als referentie. De Opdrachtgever stemt ermee in dat Opdrachtgever de naam en het eventuele logo van de klant op haar website en in andere reclame-uitingen vermeldt als referentie.

Artikel 10: Exclusiviteit

10.1 Opdrachtgever verleent aan Opdrachtnemer voor de duur van de overeenkomst en met inachtneming van het bepaalde in de overeenkomst het exclusieve recht de toegewezen opdracht te vervullen.

Artikel 11: Intellectuele eigendom

11.1 Alle auteursrechten en overige intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de door Opdrachtnemer verleende diensten, rusten bij Opdrachtnemer. Opdrachtgever erkent deze rechten en zal zich van iedere inbreuk daarop onthouden.

11.2 Alle door Opdrachtnemer verstrekte stukken, zoals (digitale) rapporten, monitors, checklists, adviezen, templates, sales guides, ontwerpen, schetsen, software, applicaties, introductie pagina’s etc., zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door Opdrachtgever. Het is Opdrachtgever niet toegestaan om informatie verkregen van Opdrachtnemer openbaar te maken en/of te verveelvoudigen in welke vorm dan ook, daaronder mede begrepen het verkopen, het bewerken, het ter beschikking stellen, verspreiden en het al dan niet na bewerking integreren in netwerken, tenzij een dergelijke openbaarmaking en/of verveelvoudiging schriftelijk is toegestaan door Opdrachtnemer en/of een dergelijke openbaarmaking en/of verveelvoudiging voortvloeit uit de aard of het doel van de overeenkomst met Opdrachtnemer.

11.3 Opdrachtnemer behoudt het recht de voor de uitvoering van de werkzaamheden vergaarde kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voorzover hierbij geen vertrouwelijke informatie van Opdrachtgever ter kennis van derden wordt gebracht.

11.4 Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer voor alle aanspraken van derden ter zake van intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de publicatie van de aan haar door of zijdens Opdrachtgever verstrekte digitale documenten, codes, teksten, afbeeldingen of andere gegevens. Hierbij geldt dat tussen partijen zal gelden dat digitale beelden van netwerken van derden niet aan Opdrachtgever toebehoren, behoudens tegenbewijs van Opdrachtgever.

Artikel 12: Privacy

12.1 Indien in het kader van het verrichten van de Diensten door Opdrachtnemer persoonsgegevens van klanten van Opdrachtgever moeten worden verwerkt, kan Opdrachtnemer als “verwerker” in de zin van artikel 4 lid 8 van de Algemene Verordening Gegevensbeschermingen Opdrachtgever als “verwerkersverantwoordelijke” worden aangemerkt.  

12.2 Opdrachtgever staat er jegens Opdrachtnemer voor in dat de persoonsgegevens niet onrechtmatig zijn en geen inbreuk maken op rechten van derden. Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer van alle (rechts)vorderingen en aanspraken van derden, waaronder begrepen – maar niet beperkt tot – (inter)nationale toezichthouders en betrokkenen, en de daaruit voortvloeiende schade, uit welke hoofde dan ook, in verband met de verwerking van deze persoonsgegevens in het kader van de Overeenkomst.  

12.3 Opdrachtgever heeft op grond van de wetgeving betreffende de verwerking van Persoonsgegevens (zoals de Algemene Verordening Gegevensbescherming) verplichtingen tegenover derden, zoals de verplichting tot het verstrekken van informatie, evenals het geven van inzage in, het corrigeren en het verwijderen van persoonsgegevens van betrokkenen. De verantwoordelijkheid voor de nakoming van deze verplichtingen rust volledig en uitsluitend op Opdrachtgever. Opdrachtnemer zal, waar technisch mogelijk, medewerking verlenen aan de door Opdrachtgever na te komen verplichtingen, waaronder het doorzenden van verzoeken van betrokkenen en/of derden in het kader van de verplichtingen van Opdrachtgever. De kosten verbonden aan deze medewerking komen volledig en uitsluitend voor rekening van Opdrachtgever. 

12.4 Opdrachtnemer zal passende technische en organisatorische maatregelen (doen) nemen, in stand houden en zo nodig aanpassen om de in opdracht van Opdrachtgever te verwerken persoonsgegevens te beveiligen ter voorkoming van onrechtmatige verwerking. Opdrachtnemer zal handelen in overeenstemming met de instructie van Opdrachtgever en de van Opdrachtgever verkregen persoonsgegevens niet voor eigen doeleinden verwerken. 

12.5 Opdrachtgever zal de te nemen passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van persoonsgegevens tegen verlies of tegen enige andere vorm van onrechtmatige verwerking met Opdrachtnemer bespreken.  

12.6 Opdrachtgever erkent volledig bekend te zijn met de door Opdrachtnemer te voeren technische en organisatorische maatregelen en verklaart hierbij dat deze rekening houdend met de stand der techniek en de kosten van de tenuitvoerlegging, een passend beveiligingsniveau garanderen, gelet op de risico’s die de verwerking en de aard van de te beschermen gegevens met zich meebrengen.  

12.7 Indien zich, ondanks het feit dat Opdrachtnemer de overeengekomen passende maatregelen heeft doorgevoerd, een beveiligingsincident voordoet waarbij sprake is van (i) vernietiging; (ii) verlies; (iii) vervalsing; (iv) niet toegelaten verspreiding en/of toegang tot; dan wel (v) enige andere vorm van onrechtmatige verwerking van persoonsgegevens, kan Opdrachtgever Opdrachtnemer niet aansprakelijk stellen voor enige door Opdrachtgever als gevolg hiervan geleden schade.   

12.8 Indien Opdrachtgever nadrukkelijk om maatregelen verzoekt die, naar het oordeel van Opdrachtnemer, niet als passende technische en organisatorische maatregelen kunnen worden aangemerkt, vindt de doorvoering daarvan volledig voor rekening en risico van Opdrachtgever plaats en accepteert Opdrachtnemer geen aansprakelijkheid voor eventueel door Opdrachtgever of derden geleden schade.  

12.9 Tenzij opslag verplicht is volgens toepasselijk recht dient Opdrachtnemer, ter keuze van Opdrachtnemer, de persoonsgegevens te vernietigen dan wel te retourneren aan de Opdrachtgever op het moment dat deze de Overeenkomst beëindigt. 

Artikel 13: Contractsduur en opzegging

13.1 De overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd tenzij partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders zijn overeengekomen, kunnen Partijen de overeenkomst tussentijds schriftelijk opzeggen met inachtneming van een opzegtermijn van één (1) maand. Indien Opdrachtgever de overeenkomst tussentijds opzegt, is Opdrachtnemer gerechtigd annuleringskosten in rekening te brengen (waaronder begrepen, maar niet uitsluitend, reeds gemaakte kosten in verband met de planning van personeel door Opdrachtnemer die vanwege de wijziging en/of annulering van de opdracht niet meer elders ingezet kunnen worden).  

13.2 Een overeenkomst voor bepaalde tijd is niet tussentijds opzegbaar.

13.3 Een overeenkomst voor bepaalde tijd wordt na afloop van de periode vermeld in het contract steeds automatisch verlengd voor eenzelfde periode, behoudens opzegging per aangetekende post of e-mail tegen het eind van de (verlengde) contractsduur en met inachtneming van een opzeggingstermijn van 1 maand.

13.4 Partijen hebben daarnaast het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang op te zeggen of te beëindigen indien:

  1. a) Opdrachtgever in staat van faillissement is verklaard, dan wel aan Opdrachtgever surséance van betaling is verleend;
  2. b) Opdrachtgever in verzuim is bij de nakoming van haar verplichtingen uit de overeenkomst.

Artikel 14: Honorarium

14.1 Alle prijzen en kostenramingen zijn exclusief BTW, tenzij anders vermeld.

14.2 Indien geen vast honorarium wordt overeengekomen, zal het honorarium worden vastgesteld op grond van werkelijk bestede uren. Het honorarium wordt berekend volgens de gebruikelijke uurtarieven van de Opdrachtnemer, geldende in de periode waarin de werkzaamheden worden verricht, tenzij een daarvan afwijkend uurtarief is overeengekomen. Prijzen zijn exclusief projectkosten, onkosten en reiskosten.

14.3 Prijzen zijn onder meer gebaseerd op ten tijde van de opgave of totstandkoming van de overeenkomst of offerte geldende factoren, waaronder lonen, sociale en fiscale lasten, heffingen, assurantiepremies, doorbelastingen vanuit derden ten uitvoer van de dienstverlening (bijvoorbeeld Search Engines) etc. Indien zich na opgave of sluiting van de overeenkomst en voor de voltooiing van de dienstverlening of levering, wijzigingen in deze of andere prijsbepalende factoren mochten voordoen, heeft Opdrachtnemer het recht de door haar gehanteerde prijzen aan te passen en aan Opdrachtgever te factureren.

Artikel 15: Betalingstermijn

15.1 Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, op een door Opdrachtnemer aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd.

15.2 Na het verstrijken van deze fatale betalingstermijn van 14 dagen na de factuurdatum is de Opdrachtgever zonder dat verdere sommatie nodig is in verzuim; de Opdrachtgever is vanaf het moment van in verzuim treden over het opeisbare bedrag een rente van 1% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is in welk geval de wettelijke rente geldt.

15.3 In geval van liquidatie, faillissement of surseance van betaling zullen de vorderingen van Opdrachtnemer en de verplichtingen van de Opdrachtgever jegens Opdrachtnemer onmiddellijk opeisbaar zijn.

15.4 Door de Opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds ter afdoening in de eerste plaats van alle verschuldigde rente en kosten, in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst openstaan, zelfs al vermeldt de Opdrachtgever dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.

15.5 Diensten van Opdrachtgever zullen periodiek achteraf worden gefactureerd. In de regel per periode van drie maanden voor de Search Engine Advertising.

15.6 Freelance of opdrachten op projectbasis zullen maandelijks achteraf worden gefactureerd op basis van werkelijk gemaakte uren

15.7 Indien Opdrachtgever niet of niet op tijd betaalt, zoals in lid 1 tot en met 7 is bepaald, is Opdrachtnemer gerechtigd om de werkzaamheden op te schorten.

15.8 Is de Opdrachtgever in gebreke of in verzuim met het nakomen van één of meer van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening in of buiten rechte voor rekening van Opdrachtgever.

Artikel 16: Aansprakelijkheid

16.1 Iedere aansprakelijkheid van Opdrachtnemer is beperkt tot de factuurwaarde van de werkzaamheden (exclusief BTW) waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft, tenzij de schade te wijten is aan opzet of bewuste roekeloosheid van Opdrachtnemer. Indien de overeenkomst waaruit de aansprakelijkheid voortvloeit een looptijd heeft van zes maanden of meer, dan is de aansprakelijkheid van Opdrachtnemer beperkt tot de factuurwaarde van de werkzaamheden (exclusief BTW) over de betreffende looptijd waarbij een maximum geldt van 1 jaar.

 

16.2 Opdrachtnemer is in geen geval aansprakelijk voor gevolgschade (verlies aan omzet of goodwill), indirecte schade (bijvoorbeeld door clickfraude of searchspam), bedrijfsschade, of schade veroorzaakt door hulppersonen en/of derden die Opdrachtnemer bij de uitvoering van de overeenkomst heeft ingeschakeld.

16.4 Schade waarvoor Opdrachtnemer op grond van het vorige lid aansprakelijk is, komt slechts voor vergoeding in aanmerking, indien Opdrachtgever deze binnen 30 dagen na het ontstaan daarvan ter kennis heeft gebracht van Opdrachtnemer, tenzij Opdrachtgever aannemelijk kan maken dat zij deze schade redelijkerwijs niet eerder heeft kunnen melden.

16.5 Iedere klacht met betrekking tot de uitvoering of het nalaten van de uitvoering van enige opdracht dient door de Opdrachtgever bij de Opdrachtnemer schriftelijk te zijn ingediend binnen 30 dagen na het ontstaan van de schade, op verval van iedere aanspraak.

16.6 De Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer ter zake van aansprakelijkheid van derden met betrekking tot schade van welke aard ook, ontstaan door of in verband met de uitvoering van de overeenkomst.

16.7 In geen enkel geval wordt een vergoeding uitgekeerd voor verlies van inkomsten, winst of omzet, schade vanwege een storing of vertraging van bedrijfswerkzaamheden, productieschade, verloren uren van bedrijfswerkzaamheden en/of lonen die ten onrechte zijn uitgekeerd, meerkosten toe te rekenen aan externe aankoop, schade als gevolg van herstel van verloren gegevens, gemiste besparingen of overeenkomsten, kortingen of boetes.

Artikel 17: Overmacht

17.1 Opdrachtnemer is niet aansprakelijk in geval van overmacht. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop Opdrachtnemer geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Opdrachtnemer niet in staat is haar verplichtingen na te komen. Onder overmacht valt in ieder geval: staking, natuurrampen, overstromingen, overheidsmaatregelen, bovenmatig ziekteverzuim van het personeel, een (tijdelijk) tekort van personeel, brand, bedrijfs- en technische storingen binnen het kantoor of bij de door Opdrachtnemer ingeschakelde externe partijen, het ter onzer beoordeling niet beschikken over voldoende gegevens van of het verstrekken van onjuiste gegevens, dan wel het ontbreken van voldoende medewerking door Opdrachtgever.

17.2 In geval van overmacht is Opdrachtnemer gerechtigd de overeenkomst (geheel of gedeeltelijk) als ontbonden te beschouwen c.q. te ontbinden, dan wel de (plaatsings)opdracht te annuleren zonder tot enige schadevergoeding jegens Opdrachtgever te zijn gehouden. In dit geval is Opdrachtnemer gehouden terstond aan Opdrachtgever hiervan mededeling te doen.

17.3 Indien Opdrachtnemer bij het intreden van de overmacht gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds uitgevoerde c.q. uitvoerbare deel afzonderlijk te factureren en is de Opdrachtgever gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijke overeenkomst.

Artikel 18: Digitale Marketing

18.1 De werkzaamheden die Opdrachtgever in verband met de zoekmachine optimalisatie (SEO) uitvoert, bestaan hoofdzakelijk uit het bepalen van de te hanteren strategie, zoekwoorden en zoekzinnen analyse, het ontwikkelen van een SEO contentplan (excl. contentcreatie), SEO Quickscan (techniek), Contentcreactie (optioneel), instellen/ optimaliseren van Google Mijn Bedrijf (optioneel), en implementatie van Google Analytics (optioneel).

18.2 Zoekmachine optimalisatie (SEO) beperkt zich tot de vindbaarheid in Google in Nederland en strekt zich niet uit tot andere zoekmachines.

18.3 Het is inherent aan zoekmachine optimalisatie (SEO) dat de resultaten niet direct zichtbaar zijn. De eerste ruwe resultaten zijn naar verwachting zichtbaar na [8 – 30] weken, na het live zetten van de aanpassingen op de website.

18.4 Betreffende het product Search Engine Marketing (SEM) behoudt Opdrachtnemer zich de volgende rechten voor: Opdrachtnemer zal zich inspannen de opdracht uit naar beste kunnen uit te voeren. Hierbij wordt voor het product Search Engine Ranking gestreefd naar een goede kwalitatieve vermelding in de meest gebruikte Nederlandse (of anderszins overeengekomen) zoekmachines. Opdrachtnemer heeft voor de absolute score een inspanningsverplichting en er zal indien mogelijk naar een top 30 positie worden gestreefd. Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor hiervan af te wijken indien er sprake is van moeilijk te positioneren woorden, spam van derden, niet indexeren door de zoekmachine(s), afwijzing of niet indexeren van de URL door de zoekmachine vanwege technische aspecten of specificaties van de website dan wel technische onvolkomenheden of het niet voldoen en/of opvolgen van de door opdrachtgever verstrekte adviezen. Door of vanwege Opdrachtnemer verstrekte (statistische) gegevens (indicaties) zijn telkens slechts van indicatieve aard, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld. Aan deze gegevens kunnen door Opdrachtgever geen rechten worden ontleend. Voor zowel de diensten Search Engine Ranking als Advertising geldt derhalve een inspanningsverplichting en geen prestatieverplichting.

18.5 SEA: Afgegeven inschattingen door Opdrachtnemer ten aanzien van clickprijzen, posities woordenlijsten etc. zijn indicatief en er kunnen bij afwijking derhalve geen rechten aan worden ontleend door Opdrachtgever.

18.6 Alle orders van Opdrachtgever met betrekking tot advertentiediensten dienen te worden betaald en herroeping of annulering is niet mogelijk. Indien geen tijdige betaling heeft plaatsgevonden zal geen uitvoering aan de advertentiediensten door Opdrachtnemer worden gegeven. Door Opdrachtgever betaald mediabudget voor advertentiediensten met betrekking tot geplaatste advertenties kan Opdrachtgever niet retour ontvangen en Opdrachtgever kan daarvoor niet gecrediteerd worden.   

 18.7 Opdrachtnemer zal de kosten voor de advertentiediensten vooraf in rekening brengen aan de Opdrachtgever, indien en voor zover dit betrekking heeft op media inkoop.  

18.8 Opdrachtnemer is in het kader van artikel 18 niet aansprakelijk voor fouten die voortvloeien uit werkzaamheden verricht door derden partijen, hierbij speciaal refererend naar Google en Yahoo! Search Marketing.

18.9 Sociale media marketing betreft het instellen en onderhouden van marketingboodschappen op onder andere Facebook en Instagram welke door Opdrachtnemer namens Opdrachtgever wordt uitgevoerd.

18.10 De Opdrachtgever dient te beschikken over een eigen advertentieaccount op een socialmedia platform en Opdrachtnemer toegang te verschaffen in de rol van ‘redacteur’ tot dit advertentieaccount. Opdrachtnemer zal nimmer de eigenaar of verantwoordelijke zijn van deze advertentieaccount. Opdrachtgever blijft te allen tijde verantwoordelijk.

18.11 Voor de kosten van sociale media marketing is hetgeen bepaald in artikel 18.6 en 18.7 van overeenkomstige toepassing.

18.12 Sociale media marketing is onderworpen aan de (algemene) servicevoorwaarden en beleidsregels van Facebook en Instagram zoals die van tijd tot tijd gelden. Opdrachtgever dient zich aan het gestelde in deze voorwaarden en beleidsregels te houden. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor enig handelen of nalaten van Opdrachtgever in strijd hiermee.

Artikel 19: Overdracht, wijzigingen en aanvullingen van de overeenkomst

19.1 Geen der partijen is gerechtigd de rechten en plichten uit deze overeenkomst over te dragen zonder schriftelijke toestemming van de wederpartij. Wijzigingen en aanvullingen op deze overeenkomst zijn slechts geldig indien tussen partijen schriftelijk overeengekomen.

Artikel 20: Bevoegde rechter en toepasselijk recht

20.1 Alle overeenkomsten tussen partijen en verbintenissen die daaruit voortvloeien of daarmee verband houden, worden beheerst door Nederlands recht.

20.2 Alle geschillen die voortvloeien uit of verband houden met de overeenkomsten en verbintenissen bedoeld in het vorige lid, zullen in eerste aanleg bij uitsluiting aanhangig gemaakt worden bij de Rechtbank te Amsterdam.